ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثومالاا

لغت‌نامه دهخدا

ثومالاا. (معرب ،اِ) مثنان است . (ابن البیطار). و مثنان درخت گرم دانه است و آن نوعی از مازریون است و گرم دانه تخم وی بود. (اختیارات بدیعی ). و آن دو قسم است یکی را شاخها بقدر دو ذرع و متعدد و درشت و برگش شبیه به برگ مازریون و از آن باریکتر و با رطوبت چسبنده و گلش سفید و ما بین گل ثمرش میروید شبیه به تخم مورد و مایل باستداره و بعد از رسیدن سرخ میشود و پوست او صلب و سیاه و مغز او سفید و جرمدانق و درمانه نیز نامند... و قسم دیگر او در مصر کثیرالوجود است . منبتش کنار آبها و ریگزارها و نباتش بقدر دو شبر و چتری برگش مانند برگ ابهل و در پهلوی هم و گلش زرد و باریک و تخمش مایل بسفیدی و بقدر تخم انجره ... (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ