ترجمه مقاله

بی قابلیت

لغت‌نامه دهخدا

بی قابلیت . [ ب ِ لی ی َ ] (ص مرکب ) (از: بی + قابلیت ) بی لیاقت . بی استعداد. || (در تداول عوام ) کم بها. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به قابلیت شود.
ترجمه مقاله