ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی شخصیت

لغت‌نامه دهخدا

بی شخصیت . [ ش َ صی ی َ ] (ص مرکب ) که شخصیت ندارد. رجوع به شخصیت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ