ترجمه مقاله

بیوسیده

لغت‌نامه دهخدا

بیوسیده . [ ب َ دَ / دِ ] (ن مف / نف ) مترقب . منتظر. مقابل نابیوسیده . رجوع به بیوسیدن و نابیوسیده شود.
ترجمه مقاله