ترجمه مقاله

برکشنده

لغت‌نامه دهخدا

برکشنده . [ ب َ ک َ / ک ِ ش َ دَ / دِ ] (نف مرکب )بالابرنده . به مقام بالا و برتر رساننده :
جهان بخیره کشی بر کسی کشید کمان
که برکشیده ٔ حق بود و برکشنده ٔ ما.

خاقانی .


رجوع به برکشیدن شود.
ترجمه مقاله