ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بروق

لغت‌نامه دهخدا

بروق . [ ب َ ] (ع ص ) بارق . مبرق : ناقة بروق ؛ ناقه که دم بلند کند که آبستنی نماید و آبستن نباشد. (از منتهی الارب ). و رجوع به بارق و مبرق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ