ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بروار

لغت‌نامه دهخدا

بروار. [ ب َرْ ] (اِ) خانه ٔ تابستانی . (برهان ). خانه ٔ تابستانی که بغایت سرد باشد. (غیاث ). خانه ٔ تابستانی که در آنجا گوسپند و غیره فربه کنند و آنرا برواری نیز گویند. (از آنندراج ). برواری . پروار. فروار. و رجوع به پروار و فروار شود. || دریچه ٔ بالاخانه که ترجمه ٔ غرفه است . (غیاث ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ