ترجمه مقاله

بحران

لغت‌نامه دهخدا

بحران . [ ب َ ] (اِخ ) دو دریای روم و فارس . و منه مجمع البحرین . (منتهی الارب ). || بحرالروم و بحرالاسود. (النقود العربیه ص 134).
ترجمه مقاله