ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بالاضطرار

لغت‌نامه دهخدا

بالاضطرار. [ بِل ْ اِ طِ ] (ع ق مرکب ) (از: ب + ال + اضطرار) ناچار. بناچاری . بطور بیچارگی . بطور حاجتمندی . بطور احتیاج . مضطرانه . (ناظم الاطباء). بناچار. و رجوع به اضطرار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ