ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باغ

لغت‌نامه دهخدا

باغ . (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان مارز بخش کهنوج شهرستان جیرفت که در 150 هزارگزی جنوب کهنوج و 10 هزارگزی باختر راه مالرو انگهران به کهنوج واقع و دارای 4 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ