ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایهقان

لغت‌نامه دهخدا

ایهقان . [ اَ هََ ] (اِ) خردل صحرایی است و آن رستنیی باشد که بعربی جرجر خوانند. گویند اگر آب آن را بگیرند و در پای درخت انار ترش ریزند انار آن درخت شیرین گردد. (برهان ) (آنندراج ). جرجر بری . نهق . انداو. (صراح اللغة). کثاء. (از اقرب الموارد). در نسخه ٔ خطی شماره ٔ 1071 کتابخانه ٔ ملی پاریس یادداشتی است که ابوحنیفه از ابوزید نقل کرده و او گوید که نام حقیقی «جرجر» النهق است و لبید از شعرای معلقه برای ضرورت شعر آنرا الایهقان آورده . (لکلرک ج 1 ص 179) (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). گیاهی است دراز، شکوفه ٔ آن سرخ و برگ پهن و آن را میخورند و گفته اند جرجیر دشتی است که بفارسی انداو گویند. شکوفه و تخم آن مانند کلم و ثمر آن بشکل اسپاناخ رومی است .(یادداشت بخط مؤلف ). || زعفران . (مهذب الاسماء). || خون سیاوشان . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ