ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصفهانی

لغت‌نامه دهخدا

اصفهانی . [ اِ ف َ ] (ص نسبی ، اِ) اصبهانی . منسوب به اصفهان . رجوع به اصفهان و اصبهانی شود. || قسمی کاغذ. (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ