ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصفهانی

لغت‌نامه دهخدا

اصفهانی . [ اِ ف َ ] (اِخ ) محمدبن ... اصبهانی صوفی ... رجوع به اصبهانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ