ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصحاب ابومسلم

لغت‌نامه دهخدا

اصحاب ابومسلم . [ اَ ب ِ اَ م ُ ل ِ ] (اِخ ) رزامیة. پیروان رزام بودند که درخراسان ظهور کردند و از غالیان شیعه بشمار میرفتند و به امامت ابومسلم قائل بودند. رجوع به ملل و نحل شهرستانی چ مطبعه ٔ حجازی قاهره ج 1 ص 247 و تاج العروس ج 8 ص 312 و الوزراء و الکتاب ص 77، و رزامیة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ