ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصبهان

لغت‌نامه دهخدا

اصبهان . [ اِ ب َ ] (اِخ ) ابن فلوج بن لنطی بن یونان بن یافث یا فلوج بن سام بن نوح . کسی بود که شهر اصفهان به وی منسوبست . (از تاج العروس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ