ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشتب

لغت‌نامه دهخدا

اشتب . [ اُ ت ُب ب ] (معرب ، اِ) (در اسپانیولی : استپا ) باقیمانده ٔ نسوج کتان و کنف . اصطب و اشوب نیز آمده است . (از دزی ج 1 ص 24).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ