ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسکنجبین

لغت‌نامه دهخدا

اسکنجبین . [ اِ ک َ ج َ ] (معرب ، اِ مرکب ) سرکنگبین نیز گویند، و آن آنست که سرکه و شهد و روغن کنجد یکجا کرده می خورند. (مؤیدالفضلاء) . در ایران روغن کنجد در سکنجبین معمول نیست ، شاید در هند مرسوم بوده است . رجوع به سکنجبین شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ