ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارونتن

لغت‌نامه دهخدا

ارونتن .[ اَ ن َ ت َ ] (هزوارش ، مص ) بلغت زند و پازند به معنی شستن باشد و ارونمن یعنی بشویم من و ارونید یعنی بشوئید شما، که امر بشستن باشد. (برهان ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ