ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارهاب

لغت‌نامه دهخدا

ارهاب . [ اِ ] (ع مص ) ترسانیدن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ): ارهبه . || بر شتر نشستن . || بازداشتن شتر را ازحوض . || دراز شدن آستین . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ