ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارزیابی

لغت‌نامه دهخدا

ارزیابی . [ اَرْزْ ] (حامص مرکب ) عمل یافتن ارزش هر چیز. تقویم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ