ترجمه مقاله

احمدشاه

لغت‌نامه دهخدا

احمدشاه . [ اَم َ ] (اِخ ) رجوع به شمس الدین احمدشاه بن محمد شود.
ترجمه مقاله