ترجمه مقاله

ابومحمد

لغت‌نامه دهخدا

ابومحمد. [ اَ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) غسانی مملوک . شاعری مُقِل ّ است . (ابن الندیم ).
ترجمه مقاله