ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوعبدا

لغت‌نامه دهخدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) ابن بسر. صحابی است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ