ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوطلیح

لغت‌نامه دهخدا

ابوطلیح . [ اَ طُ ل َ ] (اِخ )موضعی از اراضی سودان میان 17 و 18 درجه عرض شمالی .و بدانجا جنگی میان مهدی سودانی محمّدبن عبدالوهاب و انگلیسیان روی داد و از سپاه او 1200 تن بکشتند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ