ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوسویف

لغت‌نامه دهخدا

ابوسویف . [ اَ س ُ وَ ] (ع اِ مرکب ) یا شعیر ابوسویف . قسمی جو.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ