ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آواره

لغت‌نامه دهخدا

آواره . [ رَ / رِ ] (اِ) حساب . دفتر حساب . اوارجه . آمار. آماره . آوار که حسابهای پراکنده ٔ دیوانی در آن نویسند :
بس دیر نمانده ست که ملک ملکان را
آرند بدیوان تو آواره و دفتر.

معزی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ