ترجمه مقاله

آمارگیره

لغت‌نامه دهخدا

آمارگیره . [ گی رَ / رِ ] (نف مرکب ) آمارگیر.
ترجمه مقاله