ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آسیاروب

لغت‌نامه دهخدا

آسیاروب . (اِ مرکب ) ثِفال . سفره ٔ چرمین زیر دستاس .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ