ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آبو

لغت‌نامه دهخدا

آبو. (اِ) نیلوفر آبی . نیلوپر. لیلوپر :
صنعش بسر کوه برویانده شقایق
در باغ دمانده لَطَفش سوری و آبو.

خواجه عمید لوبکی .


ای گرد درت آب رخ خواجه ٔ کاریز
وی خاک کف پای تو تاج سر آبو.

شیخ آذری .


|| خال . دایی . برادر مادر. خالو. مربرار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ