ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گى

گویش بختیاری

گُه، مدفوع انسان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ