ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دروازه

گویش بختیاری

در بزرگ دولنگهاى حیاط.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما