ترجمه مقاله

کساد

دیکشنری عربی به فارسی

پس رفت , بازگشت , اعاده , کسادي , بحران اقتصادي
ترجمه مقاله