ترجمه مقاله

ممثلون

دیکشنری عربی به فارسی

درقالب قرار دادن , بشکل دراوردن , انداختن , طرح کردن , معين کردن (رل بازيگر) , پخش کردن (رل ميان بازيگران) , پراکندن , ريختن بطور اسم صدر) , مهره ريزي , طاس اندازي , قالب , طرح , گچ گيري , افکندن
ترجمه مقاله