ترجمه مقاله

مجدول

دیکشنری عربی به فارسی

جدولي , فهرستي , تخته اي , لوحي , کوهميزي
ترجمه مقاله