ترجمه مقاله

قفص

دیکشنری عربی به فارسی

قفس , درقفس نهادن , درزندان افکندن , جعبه , صندوق , کلبه , خانه کوچک , نوعي پيمانه قديمي زغال سنگ وغيره
ترجمه مقاله