ترجمه مقاله

غدة

دیکشنری عربی به فارسی

غده , هر عضو ترشح کننده , دشبل , غده عرقي , حشفه مرد , بظر زن
ترجمه مقاله