ترجمه مقاله

بدعة

دیکشنری عربی به فارسی

مد زودگذر , هوس , کفر , ارتداد , الحاد , بدعتکاري , فرقه , مسلک خاص
ترجمه مقاله