ترجمه مقاله

ارتجال

دیکشنری عربی به فارسی

بديهه گويي , بديهه سازي , حاضر جوابي , تعبيه , ابتکار
ترجمه مقاله