ترجمه مقاله

کینه کش

فرهنگ فارسی عمید

انتقام‌جو؛ انتقام‌گیرنده.
ترجمه مقاله