ترجمه مقاله

کوبه

فرهنگ فارسی عمید

۱. آلت کوبیدن.
۲. چکش.
۳. چکش در خانه.
ترجمه مقاله