ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کندذهن

فرهنگ فارسی عمید

کم‌هوش؛ کودن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ