ترجمه مقاله

کالیوه

فرهنگ فارسی عمید

=کالیو: ◻︎ شبی مست شد و آتشی برفروخت / نگون‌بخت کالیوه خرمن بسوخت (سعدی۱: ۱۹۲).
ترجمه مقاله