ترجمه مقاله

ژنرال

فرهنگ فارسی عمید

افسر ارشد در ارتش؛ سپهسالار؛ سرتیپ؛ سرلشکر.
ترجمه مقاله