ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چپق

فرهنگ فارسی عمید

نوعی آلت تدخین با دستۀ چوبی و سر سفالی که توتون را در سر آن می‌ریزند و دود می‌کنند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ