ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چهاربند

فرهنگ فارسی عمید

۱. دو‌ مفصل دست یا آرنج، و دو مفصل زانو؛ چهار مفصل.
۲. [مجاز] دنیا و چهار‌عنصر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ