ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نگریدن

فرهنگ فارسی عمید

= نگریستن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ