ترجمه مقاله

نابودی

فرهنگ فارسی عمید

نیستی.
ترجمه مقاله