ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مورچه

فرهنگ فارسی عمید

حشره‌ای کوچک با بدنی سه قسمتی که به‌صورت اجتماعی زندگی می‌کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ