ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملقب

فرهنگ فارسی عمید

کسی که لقب دارد یا لقبی به ‌او داده شده؛ لقب‌دار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ