ترجمه مقاله

مفتی

فرهنگ فارسی عمید

کسی که فتوا بدهد؛ فتوا‌دهنده؛ فقیه.
ترجمه مقاله